NAJAVA: Javna rasprava o nacrtu Plana parcelacije u industrijskoj zoni „Knešpolje“

Na temelju članka 27. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju («Narodne novine ŽZH», broj: 4/99, 15/01, 10/03 i 18/11) i članka 235. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine ŽZH», broj: 13/13, 11/14 i 23/14) Gradonačelnik grada Širokog Brijega objavljuje:

JAVNU RASPRAVU
Nacrtu Plana parcelacije u
industrijskoj zoni „Knešpolje“,
Grad Široki Brijeg

1.Nacrt Plana parcelacije u industrijskoj zoni „Knešpolje“ u gradu Širokom Brijegu (dalje: Plan parcelacije) upućuje se na javnu raspravu u trajanju od 9.5.2022 godine do (uključivo) 23.5.2022. godine.

2.U tijeku trajanja javne rasprave izložit će se na javni uvid i to:

-tekstualni dio i
-grafički dio s kartografskim privicima u mjerilu 1:2500.

3.Uvid u Nacrt Plana parcelacije moguće je ostvariti u Službi za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Širokog Brijega od 8,00 do 9,30 sati svakog radnog dana. Informacije o Planu parcelacije davat će stručni djelatnici Službe za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Širokog Brijega.

Uvid u Plan parcelacije može se ostvariti putem službene web stranice Grada Širokog Brijega na adresi: www.sirokibrijeg.ba.

4.Mišljenja, primjedbe i prijedloge o Planu parcelacije građani, udruge i druge pravne osobe mogu dostavljati Službi za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Širokog Brijega ili iste upisati u knjigu primjedbi koja će se nalaziti na mjestu javnog uvida uz izloženi Plan parcelacije ili putem email-a urbanizam@sirokibrijeg.ba. najkasnije do 23.5.2022. godine.

5.Mišljenja, primjedbe i prijedlozi moraju biti čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, uz adresu podnositelja, u protivnom se neće uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

6.Javno izlaganje od strane Izrađivača Plana parcelacije održat će se nakon provedene javne rasprave i javnog uvida, dana 24.5.2022. godine u 12,00 sati u vijećnici Grada Širokog Brijega,

7.Javna rasprava bit će objavljena putem sredstava javnog informiranja, te na oglasnoj ploči Grada Širokog Brijega.

GRADONAČELNIK
Miro Kraljević

Borak.info