Završena prva faza izgradnje reciklažnog centra s pretovarnom stanicom u Širokom Brijegu

Završena prva faza izgradnja reciklažnog centra s pretovarnom stanicom u Širokom Brijegu

Ovaj projekt se nadovezuje na projekt uspostavljanja tzv. zelenih otoka u gradu Širokom Brijegu, koji je financiran od strane Fonda za zaštitu okoliša FBiH za Javno komunalno poduzeće „Čistoća” za nabavu opreme, odnosno kanti i kontejnera za reciklažne materijale.

Primarni cilj ovog projekta je usuglašenje načina upravljanja otpadom na lokalitetu grada Širokog Brijega u skladu sa strategijom zaštite okoliša Federacije BiH i Planom za gospodarenjem otpadom Federacije BiH.

Grad Široki Brijeg je za potrebe izgradnje reciklažnog centra s pretovarnom stanicom izradio i revidirao investicijsko-tehničke dokumentacije za izgradnju reciklažnog centra s pretovarnom stanicom u Širokom Brijegu, čiju je izradu i reviziju sufinancirao Grad Široki Brijeg zajedno sa Fondom za zaštitu okoliša FBiH.

Projekt „Izgradnja reciklažnog centra s pretovarnom stanicom u Širokom Brijegu – I faza” sufinanciran je sredstvima Fonda za zaštitu okoliša FBiH, a nositelj realizacije projekta je Grad Široki Brijeg.

Vrijednost projekta je 151.105,50 KM gdje je Grad Široki Brijeg sudjelovao sa 49,54 % ili 74.855,04 KM, Fond za zaštitu okoliša FBiH sa 50,46 % ili 76.250,46 KM.

Projekt je realiziran u razdoblju od 14.4.2021. godine do 14.4.2022. godine u skladu sa potpisanim Ugovorom o sufinanciranju između Grada Širokog Brijega i Fonda za zaštitu okoliša FBiH kroz slijedeće aktivnosti:

– Provođenje procedure javne nabave za odabir izvođača radova

– Provođenje procedure javne nabave za odabir konzultanta za pružanje usluga stručnog

nadzora nad izvođenjem radova

– Izvođenje građevinskih radova na izgradnji reciklažnog centra s pretovarnom stanicom

– Izvođenje elektroinstalaterskih radova

– Izvođenje hortikulturalnih radova

– Nadzor nad izvođenjem radova

– Tehnički prijem izvedenih radova

Izvođenjem pripremnih, zemljanih, armirano-betonskih,bravarskih, hortikulturnih radova i postavljanjem vanjske rasvjete na parteru reciklažnog centra završena je prva faza izgradnje reciklažnog centra s pretovarnom stanicom. Završetkom ovih radova lokalitet reciklažnog centra je djelomično uređen i opremljen što će omogućiti sigurno skladištenje kontejnera za razdvajanje otpada.

Razdvajanjem reciklažnih materijala od otpada omogućiti će se plasman reciklažnih sirovina na tržište, te ostvarenje i određene materijalne dobiti.

Borak.info